Klauzule - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu ul. Panny marii 3/5, 87-100 Toruń, NIP 956-131-14-46, e-mail: biuro@naszprawnik.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconych usług prawnych.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z wykonywanymi usługami.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat, licząc od dnia zrealizowania usług.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (profilowaniu).

Zmiana deklaracji zgód i prawo do ich odwołania

  • Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: biuro@naszprawnik.pl lub wysłanie listu na adres: Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik ul. Panny Marii 3/5, 87-100 Toruń. Inspektorem Ochrony Danych w Kia Polska jest Sebastian Kamiński. Email: kaminski@naszprawnik.pl